Proje Değişiklik Teklifi

 

Yürütücü etik kurul raporunu aldıktan sonra çalışma süreci içerisinde proje üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilmek için HADYEK ten izin almak zorundadır. Değişiklik önerisi; yürütücü dışındaki çalışmacılar, hayvan tür ve sayısındaki değişiklikler, çalışma süresindeki değişiklikler gibi projenin temel unsurlarını etkilemeyen değişiklikler tarzında olabilir. Bu amaçla hazırlanan FORM07 doldurulur, Yürütücü tarafından EBYS sisteminde Formlar kısmındaki Genel 015 Dilekçe formatı üzerinden yazısını yazar ve FORM07 değişiklik teklifini ekleyerek gönderir. Eğer çalışma Sahipli hayvanlarda klinik çalışma ise, daha önce gönderilmemiş Bilgilendirilmiş onam formlarının imzalı halleri tarayıp pdf dosyası haline getirir ve bu yazının ekinde sunar.
 
Yürütücünün proje çalışması sırasında değişmesi mücbir sebep olmaksızın uygun değildir. Mucbir sebeb olmaksızın yürütücünün ayrılması durumlarda projenin devamına son verilir. Belirlenen yeni yürütücü tarafından yeniden başvuru yapılması halinde nihai kararı HADYEK verir.
 
Taahhütnamede belirtildiği gibi değişiklikler teklif edilmeden ve izin onayı alınmadan yapılacak olursa HADYEK idari ve ceza yaptırımlarını uygular.