Proje Bazlı Çalışma İzni

 
PROJE TABANLI ÇALIŞMA İZNİ
 
Hayvanlar üzerinde deneysel araştırma çalışması yapacak olan kişiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (GTHB) onaylanmış bir yerde çalışma yapmayacaklarsa çalışmalarını (Prosedür) gerçekleştirmek için bir proje hazırlar; çalışma hakkında yer, zaman, sayı, prosedürün niteliği hakkında bilgi sunup proje süresince geçerli olan izin alırlar.
 
Bu izin nasıl alınacak? Hangi formlar doldurulacak ve nereye başvurulacak gibi sorulara cevap için öncelikler ekteki mevzuata göz atmamız gerekmektedir. 
 
 
13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN
HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA
DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması; üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerini, hayvanların menşei, üremesi, işaretlenmesi, bakım ve barınması ile öldürülmesi iş ve işlemlerini, gerektiğinde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla ilgili projelerin değerlendirilmesi ve prosedürlerin yetkilendirilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, prosedürlerde kullanılmak üzere izinli kuruluşlarda üretilmesi zorunlu türler, hayvan türlerini ve kuruluşların uyacağı esasları belirlemek, prosedürlerde kullanılmak üzere üretilen, tedarik edilen veya prosedürlerde kullanılan hayvanların refah ve güvenliklerini sağlamaktır.
 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Prosedürler, Yöntem Seçimi, Anestezi, Prosedürlerin Şiddet Sınıflandırması,
Alternatif Yaklaşımlar, Tekrar Kullanım ve Önlenmesi ile Prosedürün Sonu

 
Prosedürler
MADDE 19 ‒ (1) Prosedürler Bakanlıktan izinli kullanıcı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Kullanıcı kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler için Bakanlıktan önceden izin alınması zorunludur. İzin için proje yöneticisi proje özeti, prosedürde kullanılacak hayvan sayısı ve türleri ile prosedürün uygulanacağı yer hakkında açıklama içeren bilgilerle Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Gerektiğinde Bakanlık projenin uygulanacağı yerde hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahına uygunluğu için inceleme yapar. İzin proje çerçevesinde gerçekleştirilecek prosedürler için verilir ve proje süresince geçerlidir.
(2) Bakanlık prosedürlerde kullanılan hayvanların korunmasına veya prosedürlerde kullanımının kontrolü ve sınırlandırılmasına ilişkin önlemler alabilir.
  

PROJE BAZLI ÇALIŞMA İZNİ


Hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığının "DENEYSEL VE DIGER BILIMSEL AMACLAR ICIN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAIR  YÖNETMELİK  ve bu yönetmelik ekİnde belirtilen hususları karşılamalıdır. Bu yönetmeliğin 19. Maddesinde yapılacak çalışmaların Bakanlıkça izinli kuruluşlarda gerçekleşebileceği belirtilmiştir.

Bu amaçla yürütücü tarafından başvuru formu örnek olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan izin Belgesi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından imzalanacaktır.

 
PROJE BAZLI ÇALIŞMA İZİN FORMU (Örnek)

Bakanlıkça izin alınmamış yerlerde gerçekleştirilmesi istendiğinde proje yürütücüsünün gerçekleştireceği prodesürlerin neler olduğunu yönetmelik hükümlerine göre belirterek proje bazlı çalışma izini alır. Yürütücü bu izni almadan etik kurula başvuru yapamaz.

Etik kurul kendi bünyesindeki hayvan refahı birimi ile DEHAM dışındaki yer ve prosedürlerin denetimlerini yapamamaktadır. Bu nedenle, bakanlıktan izinli kuruluşlarda veya proje bazlı çalışma izni alınan yerlerde yapılacak çalışmalarda yürütücü, bakanlığa bildirilen ve güncellenen Hayvan refahı birimininin listesini de HADYEK e sunması gerekmektedir. Yürütücü Etik kurul onayı için başvurulduğunda HADYEK muhatap alacağı hayvan refahı biriminin üyelerini kayıt altına alır ve gerekli yazışma ve denetim prosedürlerini birlikte yürütür. 


Proje Bazlı Çalışma izni almdan önce HADYEK'e başvuran çalışmacıların Projeleri için Etik Kurul Kararı Geçici ve şartlı olarak düzenlenebilecek olup; TGHB dan alınan Proje bazlı İzin ve projenin gerçekleştirilmesi belirtilen yerlerde Hayvan Refafı biriminin bildirilmesi halinde Nihayi Etik Kurul Kararı verilebilecektir.